Тести з української мови

Тести створені у Google Формі. Оцінку учня Ви зможете побачити відразу по завершенню тестування.

Завантажити тестові зошити можна на сторінці “Тестові зошити з української мови“.

5 клас

Читацька грамотність І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Лексикологія (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Будова слова (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Звуки мови й звуки мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі. Склад. Наголос (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Чергування звуків. Правопис префіксів. Спрощення в групах приголосних (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Уживання м’якого знака. Апостроф (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Словосполучення. Головні та другорядні члени речення (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Складне речення. Пряма мова. Діалог (за модельною навчальною програмою) І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Повторення вивченого у початкових класах І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Словосполучення. Види простих речень. Головні й другорядні члени речення І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Однорідні члени речення, звертання, вставні слова. Складне речення. Пряма мова й діалог І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Орфоепія. Орфографія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Лексикологія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Будова слова. Орфографія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

6 клас

Читацька грамотність І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Повторення та узагальнення. Синтаксис і пунктуація І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Лексикологія. Фразеологія І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Будова слова. Словотвір. Орфографія І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Морфологія. Орфографія. Іменник як частина мови загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Морфологія. Орфографія. Іменник: відмінювання, правопис І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Підсумкове тестування за І семестр І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Числівник як частина мови загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Займенник як частина мови загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Підсумкова контрольна робота І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

7 клас

Читацька грамотність ПЕРЕЙТИ

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Дієслово: час, спосіб, дієвідміна, способи творення дієслів І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Службові частини мови І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Підсумковий тест за рік І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

8 клас

Читацька грамотність ПЕРЕЙТИ

9 клас

Вступ. Розвиток української мови І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Складносурядне речення І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Складнопідрядне речення І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Безсполучникове складне речення І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ / ІІІ ВАРІАНТ / ІV ВАРІАНТ

Складне речення з різними видами зв’язку І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Текст. Лінгвістика тексту І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ