Приклади навчальних екскурсій

На сторінці розміщено декілька прикладів навчальних екскурсій, які можна використати для активізації навчального процесу, підвищення рівня знань, розвитку креативності, комунікативних, інноваційних навичок та підвищення мотивації до навчання учнів.

Відвідування закладів торгівлі

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ

Зображення створено за допомогою ШІ

Відвідування зоопарку

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ

Фото з сайту Черкаського міського зоологічного парку «Roshen»

Відвідування аграрного підприємства

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ

Зображення створено за допомогою ШІ

Відвідування музею просто неба

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ

Фото з сайту Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту

Стратегія компенсаторної освіти полягає не лише в надолуженні освітніх прогалин, а й у тому, щоб мати стратегічне уявлення про майбутнє: які знання і навички потрібно надавати здобувачам загальної середньої освіти. Тому дуже важливо оцінити наявні ресурси і як їх можна використовувати в найбільш ефективний спосіб. Варто насамперед знати потреби здобувачів і як для їх забезпечення розподілити ресурси закладу освіти. Крім учнів, мають потреби й педагоги. Їм також потрібно приділяти не менше уваги.

Для того, щоб виявити потреби учнів, проведено опитування. На запитання “Як часто ти брав участь у таких шкільних заходах, зокрема: навчальних екскурсіях в офіси компаній, на виробництво, у заклади освіти (училища, коледжі, університети) та інше?” – відповідь здобувачів загальної середньої освіти така:

ЧАСТО
0%
ІНОДІ
0%
НІКОЛИ
0%

Аналіз умов, у яких працювали учні та педагоги упродовж останніх років, підтверджує наведені результати опитування. Якщо ж розглядати це питання в контексті Закону “Про освіту” (статті 3, 6), то система загальної середньої освіти має функціонувати з метою забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених не лише названим Законом, а й державними стандартами. Цьому сприятимуть навчальні екскурсії та розроблення проєктів за їх результатами. На нашу думку, навчальні екскурсії, крім уроків, будуть корисними для надолуження освітніх втрат з різних освітніх галузей, а також формування компетентностей з економіки, бізнесу, підприємництва… Адже засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є інтеграція з ринком праці; єдність навчання, виховання та розвитку, цілісність і наступність системи освіти; орієнтація на потреби учнів тощо.

Отже, одним із таких завдань для педагогів – організувати навчання таким чином, щоб відповідало замовленню держави, вимогам ринку праці, потребам школярів та учнівської молоді реалізувати власний потенціал. Саме тому пропонуємо віртуальну майстерню «Пізнаю і розвиваю», якою передбачено комплексний підхід до організації та проведення навчальних екскурсій, який сприятиме забезпеченню сталого розвитку процесів, враховуватиме запити його учасників, потреби громад, ринку праці, базуватиметься на залученні представників батьківської громадськості, розвитку соціального партнерства та профорієнтаційної діяльності, відповідатиме принципам освітньої діяльності, закладеним у законодавстві України та рекомендаціям Ради Європейського Союзу, зокрема “Про основні компетентності для навчання протягом усього життя”.

Зміст освітніх галузей Державного стандарту загальної середньої освіти реалізується шляхом вивчення окремих предметів, курсів за вибором загальноосвітніх закладів відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі, або шляхом застосування модульної технології. Наголосимо на тому, що резерв часу за програмами освітніх галузей можна використати на організацію та проведення навчальних екскурсій. Педагог визначає їх, виходячи з індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей і виробничого оточення, у якому знаходиться навчальний заклад, наявної матеріально-технічної бази тощо.

Відвідування закладів торгівлі

Наведемо приклад щодо проведення екскурсій до закладів торгівлі, розташованих у міській чи сільській громадах. Організатор екскурсії має зустрітися з керівником підприємства чи іншими фахівцями, домовитись про висвітлення питань відповідно до визначеної мети. Представник торговельного закладу може розповісти учням про:

 • товарознавство, а саме: основні критерії якості товарів, умови зберігання та транспортування, вплив їх на якість товару;
 • економіку та фінанси: пояснити основні принципи формування цін на товари, розповісти про види оплати товарів та інші аспекти, пов’язані з економікою та фінансами. Отже, учні можуть дізнатися про різні види бізнесу, процеси закупівлі і продажу, управління запасами та інші питання економіки;
 • математику: навести приклади застосування математичних знань у торгівлі, наприклад, розрахунок знижок на товари, підрахунок кількості товарів для замовлення, розрахунок вартості покупки тощо. Таким чином, учні можуть застосувати математичні знання в розрахунках вартості товарів, податків та знижок;
 • географію: проінформувати про походження та місця виробництва різних видів продуктів, транспортні маршрути та інші аспекти, а це, своєю чергою, може допомогти вивчити географію країни/країн та регіонів світу;
 • історію: розповісти про історію розвитку торгівлі та торгових мереж, популярні товари різних епох;
 • соціологію та психологію: звернути увагу на те, як споживачі реагують на різні види товарів та рекламні стратегії, про соціальні та психологічні аспекти продажу товарів;
 • інформаційні технології: розповісти про застосування інформаційних технологій у торгівлі.

А відвідування старих магазинів або музеїв торгівлі може допомогти учням зрозуміти, як змінювалися технології продажу та звичаї покупців з часом. Відвідування сучасних магазинів – вивчити нові тенденції щодо розвитку дизайну.

Крім того, після відвідування закладу торгівлі учням можна запропонувати розробити проєкти, запропонувавши теми на вибір, пов’язаних з торгівлею, зокрема:

 • “Досліджую та аналізую ринок”: виявлення конкуренції, обсягів продажів, попиту та інших факторів, які впливають на підприємство в галузі торгівлі.
 • “Розвиток продажу та маркетингу”: реалізація стратегії маркетингу, планування рекламних кампаній, рекламних заходів, знижок та пропозицій.
 • “Роль логістики”: аналіз та оптимізація логістичних процесів, управління запасами, встановлення оптимальних шляхів доставки, зменшення транспортних витрат.
 • “Особливості фінансів”: управління фінансами, бухгалтерський облік, фінансова звітність, планування бюджету та інвестиційні рішення.
 • “Соціальна відповідальність”: оцінка та вдосконалення впливу діяльності підприємства на соціальне середовище, розробка програм соціальної відповідальності підприємства.
 • “Розвиток електронної комерції”: розробка та впровадження електронних торгових платформ, вдосконалення інтернет-магазину, планування та проведення електронної реклами.
 • “Нові технології допомагають”: дослідження та впровадження нових технологій у сфері торгівлі, вдосконалення технологій складського обліку та управління запасами тощо.
Формування ключових компетентностей шляхом проведення екскурсій

Під час роботи над проєктами учні можуть формувати наступні знання:

 • Економічна грамотність: учні навчаються розуміти економічні принципи, які лежать в основі бізнесу та торгівлі, такі як попиту та пропозиції, ціноутворення, маркетингу та реклами.
 • Комунікативні навички: учні навчаються працювати у команді та спілкуватися з іншими учасниками проєкту.
 • Інформаційна грамотність: учні навчаються збирати, оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел, таких як Інтернет, книги, статистика тощо.
 • Критичне мислення: учні навчаються аналізувати та оцінювати різні аспекти проєкту – цілі, обмеження, можливості і ризики, приймати обґрунтовані рішення.
 • Технічні навички: учні навчаються використовувати різні інструменти для створення та презентації проєкту – програмне забезпечення для проєктного менеджменту, графічні редактори, електронні таблиці тощо.
 • Творчість та інноваційність: учні навчаються думати креативно та працювати з новими ідеями, щоб знайти ефективні та інноваційні рішення для проєкту.
 • Лідерські навички: учні можуть навчитися бути ефективними лідерами своєї команди, спроможними організовувати, мотивувати та керувати проєктом.
 • Маркетингові знання: розуміння принципів реклами та продажу, здатність вивчати й аналізувати ринок і конкурентів, уміння створювати маркетингові стратегії.
Поглиблення знань учнів з базових дисциплін через екскурсії та проєктну діяльність

Відвідування закладів торгівлі може розширити знання учнів з наступних предметів:

 • Економіка: учні можуть дізнатися про різні види бізнесу, процеси закупівлі і продажу, управління запасами та інші аспекти економіки, пов’язані з торгівлею.
 • Географія: учні можуть дізнатися про походження різних товарів та їхніх шляхів доставки, що може допомогти вивчити географію країни / країн та регіонів світу.
 • Математика: учні можуть застосовувати математичні знання в розрахунках вартості товарів, податків та знижок.
 • Історія: відвідування старих магазинів або музеїв торгівлі може допомогти учням зрозуміти, як змінювалися технології продажу та звичаї покупців з часом.
 • Культура та мистецтво: відвідування сучасних магазинів може допомогти учням вивчити нові тенденції в дизайні.

Відвідування зоопарку

Відвідування зоопарку може принести учням багато користі та збагатити їхні знання про тваринний світ.

Перед відвідуванням зоопарку вчителі можуть провести урок про різні види тварин, які зустрічаються у зоопарку. Учні можуть вивчати різноманітність тварин, їх природні середовища і звички, способи захисту від хижаків, харчування та інше.

Організуйте зустріч з керівництвом або іншими фахівцями, які можуть розповісти про свій досвід та відповісти на запитання учнів.

Під час відвідування зоопарку учні можуть використовувати зоопаркові карти, щоб відшукати різні тварини та занотувати їхні особливості.

Вчителі можуть запропонувати учням спостерігати за поведінкою тварин у зоопарку та порівнювати її з поведінкою тварин у природному середовищі. Учні можуть спостерігати та робити записи про те, як тварини реагують на різні стимули, які їх оточують, наприклад, на гучні звуки або на відвідувачів.

Учні можуть побачити тварин у зоопарку зовсім з близької відстані, тому вчителі можуть допомогти учням описувати різні деталі їхньої зовнішності та поведінки. Наприклад, вчителі / екскурсоводи можуть допомогти учням описувати форму тіла, розмір, окрас, поведінку, звуки, які видає тварина.

Вчителі / екскурсоводи можуть спрямувати увагу учнів на важливість збереження довкілля та дикої природи, пояснюючи, які загрози існують для неї, що призводить до зменшення чисельності різних видів тварин, та що можна зробити, щоб зменшити ці загрози. Екскурсоводи можуть звернути увагу на те, як зоопарки займаються дослідженнями, збереженням та охороною різних видів тварин та їхнього природного середовища.

Вчителі можуть також проводити уроки про етику поводження з тваринами та про те, як кожен може допомогти зберегти природу та різноманітність видів. Учні можуть дізнатися про різні організації, які займаються охороною тварин та допомагають їм, і взяти участь у волонтерських програмах чи акціях збору коштів для підтримки цих організацій.

Після відвідування зоопарку учням можна запропонувати розробити різні проєкти:

 • Створення презентації про певну тварину, яку вони бачили в зоопарку. У презентації можна описати фізичні характеристики тварини, її місце проживання, харчування, спосіб життя та поведінку.
 • Розробка екологічної кампанії на підтримку тварин, які є на межі вимирання. Учні можуть дослідити проблеми, з якими стикаються ці тварини, та запропонувати способи їх захисту та відновлення чисельності.
 • Організація благодійної акції для збору коштів на підтримку зоопарку. Учні можуть дослідити проблеми, з якими стикається зоопарк, та запропонувати способи підтримки його розвитку.
 • Створення моделей тварин, яких вони бачили в зоопарку, з різних матеріалів (паперу, глини, тіста, фетру тощо). Учні можуть показати свої роботи на виставці або представити їх у класі.
 • Створення кросвордів або головоломок про тварин, яких вони бачили в зоопарку. Це може допомогти учням закріпити знання про тварин.
 • Розробка проєкту захисту тварин – учні можуть досліджувати різні види тварин та проблеми, з якими вони стикаються у природному середовищі. Після цього вони можуть запропонувати способи захисту тварин та їх середовища, наприклад, заборона полювання на деякі види, створення заповідників, зменшення забруднення тощо.
 • Організація віртуального зоопарку – учні можуть розробити проєкт створення віртуального зоопарку з використанням комп’ютерної графіки та анімації.
Формування ключових компетентностей шляхом проведення екскурсій

Відвідування зоопарку та робота над проєктами може бути відмінною можливістю для учнів поглибити знання про тваринний світ:

 • Знання про тваринний світ: учні можуть дізнатися про різноманітні види тварин, їхній життєвий цикл, середовище, харчування, поведінку і адаптації до навколишнього середовища.
 • Навички спостереження: відвідування зоопарку надає можливість учням розвивати навички спостереження за тваринами.
 • Природоохоронні компетенції: учні можуть дізнатися про заходи з охорони тваринного світу, що допоможе їм стати більш обізнаними щодо відповідального ставлення до природи.
 • Соціальні навички: відвідування зоопарку може допомогти учням розвивати соціальні навички, такі як комунікація, співпраця і толерантність.
 • Культурологічні знання: учні можуть дізнатися про різноманітні культури та традиції, пов’язані з тваринами, наприклад, як тварин використовують в художній творчості, релігії, символіці тощо.
Поглиблення знань учнів з базових дисциплін через екскурсії та проєктну діяльність

Відвідування зоопарку може розширити знання учнів з наступних предметів:

 • Біологія: знання про тварин допоможуть учням зрозуміти та оцінити особливості життєдіяльності тварин, їх анатомію та фізіологію, а також поняття екології.
 • Географія: знання з географії допоможуть учням зрозуміти особливості середовища проживання тварин та їх адаптації до нього.
 • Історія: знання історії допоможуть учням зрозуміти, як змінювалася роль тварин у людському житті, а також які види тварин є вимерлими.
 • Мистецтво: знання про мистецтво можуть допомогти учням оцінити різні форми візуального мистецтва, пов’язані з тваринами, такі як живопис, скульптура та ілюстрації.
 • Природознавство: знання про природу можуть допомогти учням зрозуміти, які види тварин належать до певних екосистем та як вони взаємодіють.
 • Інформатика: учні можуть використовувати комп’ютерну графіку для створення 3D-моделей тварин та віртуальних зоопарків.
 • Мова: учні можуть розвивати навички мовлення, підготовки презентацій, написання звітів про свої дослідження та проєкти.

Відвідування аграрного підприємства

Іншим прикладом може бути відвідування агропідприємства. Зустріч з працівниками допоможе покращити знання учнів про сільське господарство, а саме: як працює сільськогосподарське підприємство; які культури вирощуються та які технології використовуються для обробки землі; як використовуються мінеральні добрива, здійснюється органічне вирощування. Можуть дізнатись про технології, які використовуються в сільському господарстві, такі як трактори, комбайни та інші машини, а також про технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції; ознайомитися з роботою агрономів, техніків та інших фахівців у галузі сільського господарства.

Крім того, учитель може запропонувати теми проєктів після відвідування агропідприємства:

 • “Досліджую культури Черкащини”: учні можуть обрати культуру (культури), яка вирощується на агропідприємстві, та провести дослідження про її вирощування; порівняти різні види культур та визначити найкращі умови для їх росту.
 • “Дизайн саду”: учні можуть використовувати знання, які вони отримали про вирощування рослин, для створення дизайну саду; вивчити про різні рослини, які підходять для кліматичних умов Черкаського регіону та створити власний сад.
 • “Створення інфографіки”: учні можуть створити інфографіку про агропідприємство, зібравши інформацію про різні його види діяльності.
 • “Створення логістичного плану”: розробити логістичний план для агропідприємства, використовуючи знання, які отримали про процес вирощування та продажу продукції. Спланувати доставку продукції до різних місць збуту, враховуючи різні фактори (відстань, транспортні засоби, фінансові витрати та час).
 • “Дослідження ринку”: дослідити попит на різні продукти, конкуренцію на ринку, цінову політику та ін.
 • “Розвиток електронної комерції”: дослідити різні електронні платформи та ресурси для продажу продукції та розробити стратегію залучення клієнтів через Інтернет.
 • “Візуалізація продуктів”: створити фотографії та відео продуктів, які допоможуть привернути увагу клієнтів. Крім того, можна запропонувати розробити бренд для продуктів агропідприємства, використовуючи знання, які вони отримали про процес продажу продукції. Визначити цінності та меседж бренду (коротке, конкретне і лаконічне повідомлення, яке визначає, що представляє компанія), розробити логотип та інші матеріали для просування бренду на ринку.

Отже, учні можуть поповнити знання та навички після відвідування агропідприємства та роботи над проєктами, зокрема: знання про вирощування та догляд за рослинами та тваринами, зрозуміти, які фактори впливають на успішний розвиток підприємства; про здорове харчування та екологічне виробництво. Знання з біології про рослинний та тваринний світ; географії – про різні типи ґрунту та кліматичні умови, що впливають на вирощування рослин; економіки – про економічні принципи управління агропідприємством, розуміти фінансові показники та процеси придбання та продажу продукції; математики – про використання математичних принципів у реальному житті (обчислення витрат на землю, засівний матеріал, корм та інше); інформатики – про програмне забезпечення, яке використовується для управління виробництвом та планування врожаю, ведення обліку ресурсів та фінансів. А робота над проєктами допоможе учням розвивати навички співпраці та комунікації, а також навички розподілу завдань та планування проєктів.

Формування ключових компетентностей шляхом проведення екскурсій

Учні можуть здобути знання та розвинути навички після відвідування агропідприємства та роботи над проєктами:

 • Знання про вирощування та догляд за рослинами та тваринами: учні можуть навчитися, як вирощувати різні види рослин та як доглядати за тваринами. Вони можуть також зрозуміти, які фактори впливають на успішне вирощування рослин та дбайливий догляд за тваринами.
 • Знання про здорове харчування та екологічне виробництво: учні можуть дізнатися, які продукти є здоровими та екологічно безпечними, а також як вони вирощуються та переробляються.
 • Навички роботи в команді: робота над проєктами може допомогти учням розвивати навички співпраці та комунікації, а також розподілу завдань та планування проєктів.
 • Навички дослідження та аналізу даних: учні можуть навчитися збирати та аналізувати дані про різні аспекти агропідприємства – виробництво, продаж, ефективність та вплив на навколишнє середовище.
 • Навички презентації та комунікації: робота над проєктами може допомогти учням розвивати навички публічного виступу та презентації результатів своєї роботи.
 • Розуміння соціального впливу агропідприємства: учні можуть розуміти соціальний вплив агропідприємства на місцеву спільноту та навколишнє середовище.
 • Знання про ринок та конкуренцію: учні можуть дізнатися про конкурентну ситуацію в агропромисловому секторі та про те, як впливає ринок на виробництво та продаж продукції.
 • Навички маркетингу: учні можуть навчитися основ маркетингу, дослідження ринку, таких як вивчення цільової аудиторії, позиціонування продукту та розробка маркетингової стратегії.
Поглиблення знань учнів з базових дисциплін через екскурсії та проєктну діяльність

Відвідування агропідприємства може розширити знання учнів з наступних предметів:

 • Біологія: учні можуть дізнатися більше про рослинний та тваринний світ, організацію господарства, вирощування та догляд за рослинами та тваринами.
 • Географія: відвідування агропідприємства може допомогти учням зрозуміти, як різні типи ґрунту та кліматичні умови впливають на вирощування рослин.
 • Економіка: учні можуть навчитися економічним принципам управління агропідприємством, розуміти фінансові показники й процеси придбання та продажу продукції.
 • Математика: учні можуть зрозуміти, як використовуються математичні принципи у реальному житті, наприклад, які формули застосовуються для обчислення витрат на землю, засівний матеріал, корм та інше.
 • Інформатика: учні можуть ознайомитися з програмним забезпеченням, яке використовується для управління виробництвом та планування врожаю, а також для ведення обліку ресурсів та фінансів.

Відвідування музею просто неба

Наразі важливою є громадянська та історична освітня галузь, мета якої – розвиток особистості учня, який здатний до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії, виявляє інтерес до культури і традицій народу… І цю галузь можна долучити до формування компетентностей через навчально-пізнавальні екскурсії та створення проєктів.

Вивчення практики показало, що учні відвідують Черкаський обласний краєзнавчий музей, Музей Богдана Хмельницького в Чигирині, Музей Трипільської культури державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» села Легедзино, Музей просто неба у Переяславі та ін. Але учні не часто продовжують роботу після їх відвідування. А можна, наприклад, відвідавши етнографічний музей просто неба, розширити знання учнів з різних предметів, а саме: історії, бо етнографічний музей може розповісти про традиції, звичаї та культуру населення, що мешкали на певній території; географії: може сприяти учням познайомитися з різноманітністю культур, що існують на різних територіях країни, краще зрозуміти різноманіття географічних регіонів та їх вплив на розвиток культури; мистецтва: в етнографічному музеї просто неба велика колекція народної творчості, такої як різноманітні ремесла, музика та танці. Це допоможе учням краще зрозуміти народне мистецтво, його значення та вплив на розвиток мистецтва у світі.

Отже, відвідуючи музей просто неба, учні підвищують рівень знань, зокрема про місцеву культуру та історію, оскільки багато робіт мистецтва відображають місцеві традиції та історію; розвивають естетичне розуміння та знання про різні форми мистецтва, такі як графіті та мурал, різні техніки та стилі мистецтва; формують соціальні навички та культурну толерантність через спілкування з різними людьми, виявлення поваги до різних форм мистецтва та культурних традицій; розвивають національну свідомість та патріотизм, розуміючи важливість та значення української культури та історії, що може стати основою для підтримки національної ідентичності та розвитку України як суверенної держави. Крім того, відвідування музею може надихнути на розвиток креативності та власного мистецького стилю. Це може стати стимулом для розвитку творчих здібностей та пошуку власної форми вираження. Учні також можуть розширювати знання з інформатики, бо застосовуватимуть різні методи дослідження та обробки даних, які використовуються в етнографії. Також учні поглиблять свої навички роботи з програмами створення презентацій, відео та ін.

Які проєкти можна запропонувати учням після відвідування етнографічного музею просто неба?

Провести дослідження на теми: «Традиційна кухня» або «Народні звичаї та свята», «Народний одяг» або «Народна музика та танці». Учні мають розібратися в обраній темі, пов’язаній з етнографією, зібрати інформацію свого дослідження.

 • “Фотоальбом музею”: зробити фотоальбом з етнографічного музею просто неба, наповнити фотографіями експонатів, архітектури, краєвидів та будь-чого, що вони вважають важливим для представлення музею.
 • “Мій проєкт макету”: побудувати макет ділянки з етнографічного музею просто неба.
 • “Етнографічний фільм”: створити короткий етнографічний фільм про експонати та культурну спадщину, яку вивчили в музеї. Можна використовувати відео, фотографії та інформаційні матеріали, щоб створити незабутній фільм про культуру свого регіону.
 • “Культурний обмін”: створити проєкт культурного обміну з учнями інших шкіл або культурних центрів. Підготувати презентації, виставки, фільми або інші матеріали про культуру свого регіону та обмінюватися ними з іншими учасниками проєктів.
 • “Мультимедійна презентація”: створити мультимедійну презентацію про етнографічний музей та культуру свого регіону. Учні можуть використовувати фотографії, відео, графіку та інші матеріали, щоб створити цікаву та інформативну презентацію, яку можна показати на шкільному або громадському заході.
Формування ключових компетентностей шляхом проведення екскурсій

Відвідування такого музею може допомогти формувати знання та навички:

 • Культурні знання: відвідування музею може допомогти розширити знання про тамтешню культуру та історію, оскільки багато творів мистецтва можуть відображати місцеві традиції та історію.
 • Естетичне розуміння: відвідування музею може допомогти розвинути естетичне розуміння та знання про різні форми мистецтва, зокрема графіті та мурал. Це може включати знання про різні техніки та стилі мистецтва.
 • Креативність: відвідування музею може розвинути креативність та надихнути на власний мистецький стиль. Це може стати стимулом для розвитку творчих здібностей та пошуку власної форми вираження.
 • Соціальні навички: відвідування музею може допомогти розвинути соціальні навички та спілкування з іншими людьми.
 • Культурна толерантність: відвідування музею може допомогти розвинути культурну толерантність та повагу до різних форм мистецтва й культурних традицій.
 • Розвиток національної свідомості та патріотизму: розуміння важливості й значення української культури та історії може стати основою для підтримки національної ідентичності, розвитку України як суверенної держави.
Поглиблення знань учнів з базових дисциплін через екскурсії та проєктну діяльність

Відвідування етнографічного музею просто неба може розширити знання учнів з різних предметів:

 • Історія: етнографічний музей може розповісти про традиції, звичаї та культуру населення, що мешкало на цій території. Це може допомогти учням краще зрозуміти історію та розвиток різних культур.
 • Географія: етнографічний музей просто неба може дати учням можливість ознайомитися з різноманітністю культур, що існують на різних територіях країни. Це може допомогти учням краще зрозуміти розмаїття географічних регіонів та їхній вплив на розвиток культури.
 • Мистецтво: етнографічний музей просто неба може мати велику колекцію народної творчості, такої як різноманітні ремесла, музика й танці. Це може допомогти учням краще зрозуміти народне мистецтво, його значення та вплив на розвиток мистецтва у світі.
 • Інформатика: учні можуть вивчати різні методи дослідження та обробки даних, які використовуються в етнографії. Також учні поглиблять навички роботи з програмами створення презентацій, відео та ін.

Важливо зазначити, що під час роботи над проєктами учні компенсують знання та розвивають компетентності розуміти економічні принципи, які лежать в основі бізнесу та торгівлі, такі як принципи попиту та пропозиції, ціноутворення, маркетингу та реклами, а також формують комунікативні та лідерські навички, навчаючись працювати у команді та спілкуватися з іншими учасниками проекту, організовувати, мотивувати та керувати проєктом.

Здобувачі освіти набувають маркетингових знань, зокрема розуміння принципів реклами та продажу, розвитку здатностей вивчати та аналізувати ринок та конкурентів, уміння створювати маркетингові стратегії. Тобто, упевнено можемо стверджувати, що під час екскурсій та після їх проведення учні навчаються збирати, оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел, таких як Інтернет, книги, статистика. Крім того, розвивають критичне мислення, бо навчаються аналізувати та оцінювати різні аспекти проєкту: цілі, обмеження, можливості та ризики, приймати обґрунтовані рішення. Також формують технічні навички: навчаються використовувати різні інструменти для створення та презентації проєкту, такі як програмне забезпечення для проєктного менеджменту, графічні редактори, електронні таблиці тощо. А головне, учні навчаються думати креативно та працювати з новими ідеями, щоб знайти ефективні та інноваційні рішення для реалізації проєкту.