Найбільш важливим міжнародним дослідженням з оцінки якості освіти в світі у 90-х роках ХХ століття вважається TIMSS (Trends in international Mathematics and Science Study) – в перекладі тенденції в міжнародній математичній та природничій освіті. TІМSS – проект Міжнародної асоціації вимірювань навчальних досягнень, започаткований у 1995 р.

Мета дослідження

Порівняльна оцінка природничо-математичної підготовки учнів середньої школи в країнах з різними системами освіти та виявлення факторів, які впливають на цей рівень.

Завдання дослідження:

1) збір, аналіз та узагальнення інформації стосовно систем освіти в країнах;

2) аналіз та порівняння систем природничо-математичної освіти на рівні визначення мети, планування змісту освіти та вимог щодо підготовки учнів (аналіз навчальних планів, програм та підручників природничо-математичних предметів);

3) аналіз навчального процесу з математики та природничо-наукових предметів (організація навчального процесу; методи викладання; можливості, які надаються учням під час навчання забезпечення навчального процесу літературою та іншими засобами навчання тощо);

4) оцінка результатів навчання, яка включає оцінку навчальних досягнень учнів та виявлення її залежності від попередніх факторів;

5) аналіз взаємозв’язку між запланованими та реалізованими рівнями освіти і результатами навчання.

Під час дослідження аналізується зміст шкільної математичної та природничо-наукової освіти, оцінюється математична та природничо-наукова підготовка учнів початкової школи (3–4 класи), основної школи (7–8 класи), а також випускників середньої школи. Участь у тестуванні обов’язкова для всіх країн. Водночас оцінюються навчальні досягнення під час виконання учнями практичних робіт. Результати досліджень TIMSS для початкової, основної та старшої школи з аналізом результатів практичного тесту відображаються у міжнародних звітах.

Починаючи з першого дослідження 1995 року TIMSS презентує кожні чотири роки досягнення учнів четвертих і восьмих класів у країнах по всьому світу. Міжнародні шкали результатів учнів 4 і 8 класів були побудовані в 1995 році з урахуванням того, що середнє значення середніх балів всіх країн-учасниць дослідження було прийнято за 500 зі стандартним відхиленням 100. Результати всіх наступних досліджень відображаються на шкалі 1995 року, що дозволяє забезпечити порівняння результатів і виявлення тенденцій в їх зміну.

Уперше учні 4-х та 8-х класів України стали учасниками міжнародного дослідження якості природничо-математичної освіти (програма TIMSS) у 2007 році. У дослідженні взяло участь понад 60 країн-учасниць, усього майже 425 тис. учнів, із них в Україні – 4498 учнів 4-х та 4527 – 8-х класів із 149 шкіл. Українські діти показали «середні» результати:

  • з математики: 4-й клас із середнім балом 469 (максимальний – 500) має 26 місце; 8-й клас із середнім балом 462 – 25-е (близькі результати мають Румунія, Ізраїль, Болгарія, Кіпр, Норвегія);
  • з природознавства: 4-й клас із середнім балом 474 має 26 місце; 8-й із середнім балом 485 – 19-е місце. (результати України можна порівняти з результатами Йорданії, Норвегії, Вірменії).

Проте серед 14 країн-дебютантів кращі, ніж в України, результати показали тільки дві країни – Данія (4 клас) та Німеччина (4 клас).

У дослідженні TIMSS-2011 взяли участь близько 600 000 учнів з 60 країн.

На виконання всього тесту відводилося 72 хвилини (2 тести по 36 хвилин з перервою) у 4 класі і 90 хвилин (2 тесту по 45 хв з перервою) у 8 класі. Всього в кожному варіанті тесту для учнів 4 класу було 39-51 завдання з математики та природознавства, а для учнів 8 класу – 48-59 завдань.

Учасниками дослідження 2011 року стали 3378 учнів 8-х класів зі 148 загальноосвітніх навчальних закладів з усіх областей України, міст Києва та Севастополя. У Черкаській області учасниками дослідження 2011 року стали 87 учнів 8-х класів 5-ти навчальних закладів.

За результатами дослідження 2011 року українські 8-класники підвищили результати з математики (на 17 балів) і з природничих наук (на 16 балів). Це дозволило підвищити позицію країни у міжнародному рейтингу з математики – з 25 місця у 2007 році – до 19 місця у 2011 році, а з природничих дисциплін – з 19 до 18 місця.

Учні українських шкіл за результатами дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS увійшли до двадцятки кращих.

Українські учні 4-х класів добре справилися із завданнями на перевірку та відтворення знань з природознавства, 80 % учнів початкової школи виявили здатність використовувати основні математичні знання у нескладних ситуаціях, інтерпретувати дані. Найскладнішими для них виявилися завдання на порівняння об’єктів, установлення міжпредметних зв’язків. При цьому тільки третина учнів змогла виконати завдання на застосування набутих теоретичних знань та умінь до реальних ситуацій, характерних для повсякденного життя.

Учні 8-х класів добре справилися з математичними завданнями на перевірку та застосування знань у стандартних ситуаціях (задачі, що мали звичне для учнів формулювання, розв’язали 45–77,8 % учнів). Найскладнішими для восьмикласників виявилися завдання, що потребували застосування теоретичних знань у практичній діяльності, вимагали порівнювати та класифікувати об’єкти, аналізувати природу як цілісну систему.

Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів варто використовувати вчителям початкової школи, учителям хімії, фізики, біології та географії як дидактичний матеріал з метою поступової та цілеспрямованої підготовки до моніторингових досліджень різних рівнів (локального, регіонального, національного, міжнародного).

Необхідно звернути увагу на те, що для українських школярів запропоновані тестові методики, які широко використовуються у світовій освітній практиці, є новими формами контролю. Треба змістити акценти в навчанні зі знання фактів і використання навичок у знайомих ситуаціях на розвиток в учнів інтелектуальних умінь, пов’язаних із вирішенням творчих завдань, їх застосуванням до невідомих і життєвих ситуацій.

У навчальному процесі, використовуючи приклади завдань TIMSS, треба ширше застосовувати практично зорієнтовані завдання, підкреслювати єдність термінології в різних сферах науки, взаємозв’язки між поняттями та методами досліджень, використовуючи для цього можливості інтегрованих зв’язків.

посилання посилання