Поняття завдання у тестовій формі, тестове завдання, тест є ієрархічно залежними і відповідають трьом основним етапам розробки педагогічних тестів:

 1. Створення завдання в тестовій формі.
 2. Створення тестових завдань.
 3. Конструювання тесту.

Завдання в тестовій формі – це одиниця контрольного матеріалу, що відповідає низці формальних вимог і характеризується певним рівнем складності.

При розробці тесту враховується не тільки коректність змісту завдання, але й статистичні вимоги до нього. Не всі завдання в тестовій формі можуть стати тестовими завданнями. Тестове завдання – складова одиниця тесту, яка відповідає не тільки формальним вимогам до завдань у тестовій формі, але й певним статистичним вимогам. Кожне завдання є невід’ємною частиною цілого – тесту, – який є системою завдань. Видалення хоча б одного системного завдання неминуче призведе до виникнення прогалини у континуумі знань, що перевіряються, відповідно до погіршення якості вимірювання.

Тест – це інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології обробки і аналізу результатів, призначений для вимірювання якостей і властивостей особи, зміна яких можлива в процесі систематичного навчання.

Головна відмінність тесту від контрольної роботи полягає в тому, що він передбачає вимірювання. Звичайна контрольна робота оцінює кінцевий результат, а тест дозволяє виявити його причину завдяки поетапному виконанню завдання, типовим помилкам у дистракторах, перевіркою знань, умінь та навичок, з яких складається цей результат. Таким чином, учителю легше побудувати відповідну корекційну роботу.

Іншою важливою особливістю є те, що тести проходять процедуру стандартизації.

Вимоги до завдань у тестовій формі:

 • мета;
 • стислість;
 • технологічність;
 • логічна форма вислову;
 • визначеність місця для відповідей;
 • однаковість правил оцінки відповідей;
 • правильність розташування елементів завдання;
 • однаковість інструкції для всіх, чиї знання перевіряють;
 • адекватність інструкції формі і змісту завдання.

Класифікації тестів

За метою використання:

 • тест загальних умінь;
 • тест успішності (зазвичай використовують учителі початкових класів);
 • діагностичний тест;
 • тест визначення здібностей.

За характером здійснення контролю:

 • тест поточного контролю успішності;
 • тест проміжного контролю успішності;
 • тест підсумкового контролю успішності.

Деякі елементи знань, що перевіряються (переважно з окремих тем) використовуються лише в поточному контролі. Тест проміжного контролю успішності вимірює приріст знань, умінь, навичок за певний період (місяць, четверть, семестр). Такі тести перевіряють перш за все матеріал, який вивчається, та пов’язані з конкретними навчальними завданнями, досягнення яких очікується на кінець навчання. Так виявляється наступність між тестами поточного та підсумкового контролю й реалізуються такі важливі вимоги до контролю, як їх систематичність, поетапність, об’єктивність.

За формою тестування:

 • тест для групового тестування;
 • тест для індивідуального тестування.

Будь-яку самостійну, перевірну або контрольну роботу, крім диктантів, творів чи переказів можна проводити у тестовій формі. Крім того, вчитель повинен пам’ятати, що існують вимоги до структури тесту, комплекту завдань, які увійдуть до нього.

Слід вказати, що використання тестів для самоконтролю та самоосвіти є їхньою сильною стороною, недооціненою на практиці. Сьогодні учень – це суб’єкт навчального процесу. І використання тестових завдань з метою самоосвіти, самоконтролю сприяє активізації розумово-пізнавальної діяльності учнів, свідомому засвоєнню програмового матеріалу. Така робота вчить дітей узагальнювати явища, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, спонукає до застосування певних способів дій.

За структурою та способом оформлення тесту:

 • завдання з вибором правильної відповіді;
 • завдання на встановлення послідовності;
 • завдання на встановлення відповідності;
 • завдання з короткою відповіддю;
 • завдання з розгорнутою формою відповіді;
 • фасетні завдання.

Одним із методів створення завдань у тестовій формі є фасетний або метод багатоваріативних тверджень, який полягає у створенні не одного, а відразу кількох варіантів того самого завдання на основі одного елементу змісту. Кожен учасник тестування отримує з фасету тільки один варіант завдань, але всі учасники тестування виконують однотипні завдання з різними варіантами фасету і з різними відповідями. Застосування фасету дає можливість запобігти списуванню або іншим порушенням під час проведення контролю знань та об’єктивного порівняння тестових балів учасників тестування. Важлива умова – усі елементи з фасету мають належати одній укрупненій дидактичній одиниці знань.

Наприклад:

Познач рядок, у якому всі слова (словосполучення) є синонімами (антонімами, спорідненими):

А. таємничий, загадковий

Б. байдикувати, ледарювати

В. мовчати, говорити

Г. думати, думка

Кількість слів у кожному варіанті відповіді має бути однаковою і залежить від мети, рівня підготовки учнів, складності завдання.

посилання посилання посилання